21 - Testo Es. n. 1 IAS 16

Excel spreadsheet

Click Testo Esercizio n IAS 16.xls link to view the file.